Wybór wydarzenia
wybierz interesujące Cię wydarzenia
21.06
PONIEDZIAŁEK
WARSZTATY „PRZY KAWIE O INNOWACJACH”
22.06
WTOREK
Dane uczestnika
* Pole obowiązkowe
OPCJONALNIE
Przesuń suwak w dół

REGULAMIN 

uczestnictwa w Konferencji inaugurującej 11.Małopolski Festiwal Innowacji „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”oraz Warsztatach „Przy kawie o innowacjach” organizowanych w dniach 21-22 czerwca 2021 r w formie online w ramach 11. Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2021


§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN

    1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji inaugurującej 11.Małopolski Festiwal Innowacji  oraz Warsztatach „Przy kawie o innowacjach” w ramach 11. Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2021 organizowanego przez Especto Dariusz Szewczyk z  siedzibą w Krakowie przy ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków, NIP 734-26-26-78, REGON 120395899, zwany w dalszej części Organizatorem.

    2. Konferencja inaugurująca 11.Małopolski Festiwal Innowacji oraz Warsztaty „Przy kawie o innowacjach” organizowane są na zlecenie i przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, NIP 676-21-78-337, REGON 351 554 287.

    3. Konferencja inaugurująca 11.Małopolski Festiwal Innowacji odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:00 i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie https://www.innowacyjna.malopolska.pl

    4. Warsztaty „Przy kawie o innowacjach” odbędą się w dniu 22 czerwca 2021 r. w godzinach:

    • 10:00 - 11:30 Warsztat 1. Trzeba zrobić pierwszy krok, czyli 7 powodów dlaczego warto robotyzować i czy robotyzacja jest tylko dla dużych?  

    • 12:00 - 13:30 Warsztat 2. Google Ads dla lokalnych biznesów.

    • 14:30 - 16:00 Warsztat 3. Ochrona przed cyberzagrożeniami i bezpieczne narzędzia do pracy zdalnej.

Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie https://www.innowacyjna.malopolska.pl

    5. Uczestnik, może dokonać rejestracji na jedno lub kilka interesujących go wydarzeń realizowanych w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2021: Konferencji inaugurującej „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas” oraz Warsztatów „Przy kawie o innowacjach” § 2 DEFINICJE

    1. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie: 

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji inaugurującej 11.Małopolski Festiwal Innowacji oraz Warsztatach „Przy kawie o innowacjach”, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://malopolskifestiwalinnowacji2021.pl/regulamin

b) Organizator – oznacza Especto Dariusz Szewczyk z siedzibą przy ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków,  NIP: 7342626278, działającą  na  zlecenie  i  przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z  siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, NIP 676-21-78-337, REGON 351 554 287.

c) Konferencja – oznacza organizowaną w dniu 21.06.2021 r. przez Organizatora konferencję online pod nazwą: Konferencja inaugurująca 11.Małopolski Festiwal Innowacji 2021 o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas” 

d) Warsztaty – oznacza organizowane w dniu 22.06.2021 r. przez Organizatora Warsztaty „Przy kawie o innowacjach”

e) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej, firmy/przedsiębiorstwa lub organizacji w Konferencji i/lub Warsztatach poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. 

f) Formularz rejestracji - oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.innowacyjna.malopolska.pl za pomocą którego następuje Rejestracja na Konferencję oraz Warsztaty.

- Pola obowiązkowe Formularza dotyczące zgłoszenia do udziału w Konferencji i/lub Warsztatach: Imię, Nazwisko, E-mail, Województwo

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Konferencja  adresowana  jest  do: wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z gospodarką, makroekonomią, technologiami, edukacją, innowacyjnością, przemysłem, rozwojem, ochroną środowiska.

    2. Warsztaty adresowane są do: wszystkich zainteresowanych tematyką i zagadnieniami, których dotyczą:

        2.1. Warsztat 1. Trzeba zrobić pierwszy krok, czyli 7 powodów dlaczego warto robotyzować i czy robotyzacja jest tylko dla dużych?  

        2.2. Warsztat 2. Google Ads dla lokalnych biznesów

        2.3. Warsztat 3. Ochrona przed cyberzagrożeniami i bezpieczne narzędzia do pracy zdalnej.

    3. Oficjalny  serwis  internetowy  Konferencji  i Warsztatów znajduje  się  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://www.innowacyjna.malopolska.pl 

    4. W ramach Konferencji i Warsztatów odbędą się prelekcje (sesje wykładowe i panelowe)

    5. Postanowienia Regulaminu  stanowią  integralną  część  Rejestracji  na  Konferencję i/lub Warsztaty i  obowiązują wszystkich Uczestników.  

    6. Wymagania techniczne  niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:

a)Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.

b)Dostęp do konta poczty elektronicznej, wskazanego w trakcie Rejestracji.

c)Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. 

Proponowane przeglądarki: Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome. 

    7. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji w innym języku niż język polski.

    8. Konferencja ma charakter zamknięty.§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

    1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracji   dostępnego   na   stronie   internetowej   Konferencji  i Warsztatów pod adresem: https://www.innowacyjna.malopolska.pl do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz.8:00.

    2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracji   dostępnego   na   stronie   internetowej   Konferencji  i Warsztatów pod adresem: https://www.innowacyjna.malopolska.pl do dnia do dnia 22 czerwca 2021 roku do godz.8:00.

    3. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz rejestracji, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe):

        3.1. Pola obowiązkowe Formularza dotyczące zgłoszenia do udziału w Konferencji i/lub Warsztatach: Imię, Nazwisko, E-mail, Województwo

    4. Po 18 czerwca 2021 r. zostaną rozesłane, do zarejestrowanych uczestników, linki do transmisji online z Konferencji.

    5. Po 18 czerwca 2021 r. zostaną rozesłane do zarejestrowanych uczestników, linki do transmisji online z Warsztatów.

    6. Udział w Konferencji oraz Warsztatach jest bezpłatny.

    7. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na Konferencję i/lub Warsztaty musi być uzyskane zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  regulaminu.  Elektroniczne  potwierdzenia  rejestracji  nabyte  z  naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.


§ 5 REKLAMACJE

    1. Wszelkie  reklamacje  Uczestników  Konferencji  i/lub Warsztatów wobec  Organizatora  powinny  być  zgłaszane w  formie  pisemnej  za  pośrednictwem  adresu  poczty elektronicznej  lub na  adres  siedziby Organizatora  i  powinny  zawierać:  imię  i  nazwisko  zgłaszającego  reklamację,  adres  do korespondencji, adres email , przedmiot reklamacji, datę Konferencji i/lub Warsztatów, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

    2. Reklamacje  Uczestnik Konferencji i/lub Warsztatów może  zgłaszać nie  później  niż  w  terminie  3  dni  od  dnia wydarzenia online, którego ona dotyczy.

    3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację. § 6 DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych jest: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie oraz Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO

    2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  email:iodo@umwm.malopolska.pl.

    3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji i/lub Warsztatów, w tym stworzenia listy uczestników Konferencji i/lub Warsztatów. 

    4. Dokonując  rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

    5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji. 

    6. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

    7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych (D.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

    9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający, tj. Especto Dariusz Szewczyk ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków w celu realizacji wydarzenia: 

        9.1. Konferencja inaugurująca Małopolski Festiwal Innowacji o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”– 21.06.2021 r.

        9.2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 22.06.2021 r.

    10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji i/lub Warsztatach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konferencji i/lub Warsztatach.

    11. Treść w/w zgód stanowi załącznik do Regulaminu. 

    12. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 

    13. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe są szyfrowane. 


§ 7 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


    1. Z chwilą dokonania rejestracji Uczestnik Konferencji i/lub Warsztatów potwierdza, iż wyraża zgodę na  wykorzystanie  jego  wizerunku  przez  Organizatora  lub  inne  osoby  na  zlecenie  Organizatora. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Uczestnik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku, przedstawionego w materiałach nagranych w dniu 21.06.2021 r. w trakcie Konferencji inaugurującej 11.Małopolski Festiwal Innowacji 2021 oraz w dniu 21.06.2021 r. w trakcie Warsztatów „Przy kawie o innowachach” w celu emisji webinarium lub szkolenia oraz publikowania nagrania na stronach internetowych i serwisach social media np.: 

- www.innowacyjna.malopolska.pl,

- Facebook: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

- LinkedIN: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

- YouTube: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy oraz bez konieczności uiszczenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty przez Województwo Małopolskie, adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.


Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  


§ 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

    1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

    2. Rejestracja, utrwalanie Konferencji oraz Warsztatów jest zabronione i  wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

    3. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Konferencji i Warsztatów jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,   reklamowych,   promocyjnych,  a  także  agitujących  oraz  zbiórek  pieniężnych  nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

    1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji i Warsztatów mają charakter wyłącznie  edukacyjny.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe u  Uczestników  lub  osób  trzecich,  w  związku  lub  na  skutek  wykorzystania  przez  Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji i Warsztatów.

    2. W przypadku, gdy Konferencja i/lub Warsztaty nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika

    3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia,  ograniczenia  liczby  uczestników, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

    4. W przypadku, gdy Konferencja i/lub Warsztaty nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych  z  uczestnictwem  w  Konferencji i/lub Warsztatów,  a  także  kosztów  usług  dodatkowych. 
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji i/lub Warsztatów oznacza akceptację  postanowień  Regulaminu,  a  także  przestrzegania  przepisów  porządkowych  oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem. 

    2. Szczegółowy program Konferencji i Warsztatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.innowacyjna.malopolska.pl . 

    3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji i/lub Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

    4. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.

    5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

    6. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

    7. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  zamieszczenia  na  stronie  internetowej https://malopolskifestiwalinnowacji2021.pl/regulamin

    8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu w  każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://malopolskifestiwalinnowacji2021.pl/regulamin 

    9. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.

Przesuń suwak w dół

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, przedstawionego w materiałach nagranych w dniu 21.06.2021 r. w trakcie Konferencji inaugurującej Małopolskiego Festiwalu Innowacji o tytule Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas” oraz w dniu 22.06.2021 r. w trakcie Warsztatów „Przy kawie o innowacjach” w celu emisji webinarium lub szkolenia oraz publikowania nagrania na stronach internetowych i serwisach social media np.: 

- www.innowacyjna.malopolska.pl,

- Facebook: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

- LinkedIN: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

- YouTube: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska

bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy oraz bez konieczności uiszczenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty przez Województwo Małopolskie, adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Przesuń suwak w dół

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie oraz Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
email:iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz przeprowadzeniem Konferencji i/lub Warsztatów, w tym stworzeniu listy uczestników Konferencji i/lub Warsztatów. 

    1. Konferencja inaugurująca Małopolski Festiwal Innowacji o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”– 21.06.2021 r.

    2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 22.06.2021 r.

IV. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji wydarzenia:  

    3. Konferencja inaugurująca Małopolski Festiwal Innowacji o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”– 21.06.2021 r.

    4. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 22.06.2021 r.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu:  

    1. Konferencja inaugurująca Małopolski Festiwal Innowacji o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”– 21.06.2021 r.

    2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 22.06.2021 r.

VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych (D.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

VII. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w formularzu elektronicznym -  imię i nazwisko, e-mail, województwo, nazwa firmy/organizacji/przedsiębiorstwa, NIP, wielkość przedsiębiorstwa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający, tj. Especto Dariusz Szewczyk ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków w celu realizacji wydarzenia: 

    1. Konferencja inaugurująca Małopolski Festiwal Innowacji o tytule „Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas”– 21.06.2021 r.

    2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 22.06.2021 r.

XI. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

XII. Dodatkowe informacje 
Nie przysługuje Pani/Panu:
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczam iż zapoznałem się z wyżej wymienioną informacją na temat przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków moich danych osobowych w celu określonym powyżej w pkt III (Cele przetwarzania danych). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


Zarejestruj
Organizatorem wydarzeń jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.